USD25.8794

В мире каждые две минуты один подросток, как правило, девушка, заражается ВИЧ-инфекцией

Ó÷àñòíèêè òðåòüåãî ïàíê-ôåñòèâàëÿ ”South Punk Fest” ðàçãîâàðèâàþò, â ñ. Îðëîâêà (Êðûì), â âîñêðåñåíüå, 19 èþëÿ 2009 ã. Íà ôåñòèâàëå âûñòóïèëè óêðàèíñêèå ãðóïïû «Êîæàíûé Îëåíü» (Ñèìôåðîïîëü), «Doping» (Óæãîðîä), «Stinx» (Êèåâ) è «Plov Gotov» (Êèåâ). Òàêæå èñïîëíèëè ñâîè ïåñíè ðîññèéñêèå ìóçûêàíòû «Distemper» (Ìîñêâà), «Trick Shots», «Ìîðý & Ðýëüñû» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), «The Riot Gang» (Âîëîãäà), «Ïëÿæ» (Ìîñêâà). Ñïåöèàëüíûìè ãîñòÿìè ôåñòèâàëÿ ñòàëè áåëîðóññêàÿ ïîï-ïàíê ãðóïïà «Anyway!», ïàíê ãðóïïû èç Ãåðìàíèè «The Detectors» è «Alert» è ôðàíöóçñêàÿ ñêà-ïàíê ãðóïïà «P. O. Box». Ôîòî Åâãåíèÿ Êîëåñíèêà / ÓÍÈÀÍ

Число ВИЧ-инфекций среди подростков стремительно растет. Если не принять необходимых мер, то к 2030 году ежегодно будет регистрироваться 400 тысяч новых заражений среди девушек и юношей в возрасте до 19 лет.

Читайте также:

Отец убил чемпионку Африки по вольной борьбе из-за несосредоточенности во время тренировки

Об этом заявляют в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ). Новый доклад ЮНИСЕФ приурочен к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Эксперты ЮНИСЕФ уверены, что заражения подростков СПИДом можно избежать путем активизации мер профилактики и обеспечения доступа нуждающихся к антиретровирусной терапии.  На сегодняшний день СПИД является одной из основных причин смерти подростков. В 2015 году было зарегистрировано 250 тысяч новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди этой категории населения. В этом же году от этого заболевания скончалась 41 тысяча детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет. Если не принять всех необходимых мер, то к 2030 году число несоверешеннолетних, заразившихся ВИЧ вырастет на 60 процентов.

Читайте также:

Ватники учите историю! Как Бандера спас жителей востока Украины

«Нам удалось достичь огромных успехов в борьбе с ВИЧ, однако, борьба еще далеко не завершена, особенно для детей и подростков», – заявил глава ЮНИСЕФ Энтони Лейк.

Он призвал сделать все возможное для того, чтобы каждый ВИЧ-инфицированный ребенок стоял на учете и проходил курс лечения.

«Каждые две минуты один подросток, как правило, девушка, заражается ВИЧ. Если мы хотим покончить с вирусом иммунодефицита, то нам необходимо уделить самое пристальное внимание этому вопросу и удвоить усилия, направленные на оказание помощи каждому ребенку и каждому подростку», – добавил Энтони Лейк.

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий необходимо

"Если вы смотрите телевизор - вы, должно быть, заметили, что хорошие парни побеждают плохих всегда, кроме девятичасовых новостей."

В Южной Корее победил Майдан, а ублюдки-регионалы до сих пор блеют про «государственный переворот» – Казанский

Головне національне свято України, на яке зачекалися

Новинский встретился с членом британского парламентского комитета по вопросам Brexit

Призрак популизма. Почему Запад хочет прошлого, а не будущего

Вітчизняні підприємства втратили кілька мільярдів гривень, а Гройсман нічого не робить, – нардепи

“Укрзализныця” запустит скоростной поезд из Киева в Польшу

Шутки в сторону: послы Канады, США и ЕС сделали заявление по Украине

Когда на оккупированный Луганск надвигаются сумерки, на улицы города лучше не выходить, — блогер

Три плохие новости для Кремля, — публицист

Результаты работы НАБУ, — блогер

Эксперт: Глава одного из профсоюзов Мариупольского порта хотел стать директором, чтобы продать предприятие

Комплекс позавчорашньої провини: українці – ніякі не ксенофоби

Корупційні взаємини, як ракова пухлина, щосекунди знищують Україну – думка

Те, що ми побачимо після початку втілення політики Трампа, може стати шоком

(С)Клад Азарова: зачем ему столько барахла?

Безробітні отримають можливість навчатись у вінницьких училищах

НАБУ и САП поймали сотрудника ГПУ при попытке дать взятку (фото)

Аэропорты Львова и Киева ведут переговоры с крупнейшим лоукостером Европы

“Гра престолів” стала найбільш обговорюваним серіалом 2016 року

Вінницькі програмісти боротимуться за півмільйонний приз на «Золотому Байті-2017»